MENU
강연 일정  2024년 2월 22일(목) / 63빌딩(여의도) 그랜드 볼룸
강연 시간  오후 4:30 - 5:50 / 80분
강연 담당자  대한민국 일하기 좋은 기업 선정 심사위원

 

 

  브로슈어 다운로드

 

 

 

 231005 1 

 

 231005 1

231005 1

231005 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

신청해주셔서 감사합니다!

* 담당자 확인 후 개별 연락 드립니다.

* Zoom 링크는 교육 1~2일 전 신청하신 메일로 발송됩니다.